Jawatan : PENJAGA JENTERA ELEKTRIK
Gred : R17
Klasifikasi Perkhidmatan : Mahir, Separuh Mahir dan Tidak Mahir
Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
Jadual Gaji :
P1T1: RM 1166.74 P1T15: RM 1981.96
P2T1: RM 1218.17 P2T15: RM 2083.39
P3T1: RM 1271.11 P3T15: RM 2189.21
Syarat Lantikan :  
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-

(a)(i)  tamat tingkatan III sekolah menengah rendah bantuan penuh kerajaan;

    (ii)  sekurang-kurangnya mempunyai sijil AO (Sistem Pepasangan Kilang-kilang)
          yang dikeluarkan oleh jemaah Pemeriksa Elektrik atau kelayakan yang diiktiraf
          setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

(b) berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan
     memuaskan.

KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Tukang K2 (Tukang Elektrik), Tukang K3 (Pendawai dan Pencari Kerosakan) adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penjaga Jentera Elektrik Gred R17, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

(a) mempunyai kelayakan di perenggan (a),(ii) di atas